Moanne fan it Fryske Boek

heleen haijtema   heleen haijtema   heleen haijtema

heleen haijtema   heleen haijtema

MOANNE FAN IT FRYSKE BOEK
campagnebeeld MFIFB / 2012
opdrachtgever – Stichting It Fryske Boek / Tresoar
grafisch ontwerp – Barbara Jonkers
model – Nynke van der Veen