Moanne fan it Fryske Boek – Mienskip

     Moanne fan it Fryske Boek - Mienskip (2 van 2)

MOANNE FAN IT FRYSKE BOEK – Mienskip
campagnebeeld MFIFB / 2013
opdrachtgever – Stichting It Fryske Boek / Tresoar
grafisch ontwerp – Barbara Jonkers