Moanne fan it Fryske Boek – Mienskip

heleen haijtema     heleen haijtema

MOANNE FAN IT FRYSKE BOEK – Mienskip
campagnebeeld MFIFB / 2013
opdrachtgever – Stichting It Fryske Boek / Tresoar
grafisch ontwerp – Barbara Jonkers